Przemoc w Polsce

Przemoc to bardzo poważny problem. Przemoc domowa to powszechnie występujące zjawisko. Przemoc wobec kobiet dla wielu jest “normalnością”.

Fakt, że wiele religii monoteistycznych, między innymi katolocyzm, zakłada, iż małżeństwo jest nierozerwalne, a przemoc seksualna wobec współmałżonka to nie jest przemoc, można mówić wprost o tym, że konwencję antyprzemocową chcą qypowiedzieć fanatycy religijni i mizogini.

Najnowsze badania; według Polaków przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stosunkowo częstym – 9% uważa, że dotyczy niemal każdego gospodarstwa domowego, a 25 % jest zdania, że dotyczy dużej części, tj. ponad połowy gospodarstw. 8% respondentów uważa, że przemoc występuje bardzo rzadko lub wcale (2%).

Pytany o doświadczenia przemocy w dzieciństwie –co trzeci badany przyznaje, że w dzieciństwie doświadczył przemocy psychicznej i fizycznej. Niemal co czwarty badany był w dzieciństwie świadkiem przemocy psychicznej, niemal taki sam odsetek (23%) to osoby, które doznały przemocy we własnych domach. Aż 57% badanych Polaków doświadczyło w życiu jakiejś formy przemocy (zarówno niedawno, jak i w przeszłości). Więcej niż raz przemocy doświadczyło 47% Polaków. Badania wskazują jednak, że osoby doświadczające przemocy w rodzinie w większości przypadków nie szukają pomocy w związku z tym co się stało. Jeśli już podejmą decyzję o szukaniu wsparcia –najczęściej zwracają się o nią ofiary przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej (od 31 % do 24%), zdecydowanie rzadziej seksualnej –11%.

Aż 30% respondentów potwierdza bycie sprawcą przemocy w rodzinie – jednokrotnym 9%, kilkukrotnym 17% i wielokrotnym 3% (odpowiada to 9 mln osób). Najczęściej potwierdzano stosowanie przemocy psychicznej (24%), fizycznej (11%).

Wywiady pogłębione wskazują, że sprawców łączą wspólne postawy: potrzeba władzy i kontroli, poczucie bezkarności i nieuznawanie swojej winy. Na poziomie deklaratywnym, zdecydowana większość Polaków potrafi zidentyfikować zachowania, które świadczą o występowaniu przemocy. Problemem jest jednak, że 10% Polaków uznaje różnego rodzaju zachowania przemocowe za normalne (odpowiada to liczbie 3 milionów osób). W szczególności dotyczy to przejawów przemocy ekonomicznej –aż 14% badanych uważa, że „wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków to przejaw gospodarności współmałżonka”.

W odniesieniu do przemocy seksualnej zaniepokojenie budzi, że 10 % badanych (13 % mężczyzni 7% kobiet) zgadza się, że „w sprawach seksu żona zawsze powinna zgadzać się na to, co chce mąż”, a 9% badanych –w tym 11% mężczyzn i 6% kobiet –akceptuje stwierdzenie, że „gwałt w małżeństwie nie istnieje”.

40% Polaków/ek akceptuje stwierdzenie, że ofiary przemocy domowej akceptują swoją sytuację.

Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie, Kantar 2019 dla MRPiPS.